تربیت بدنی و حرکات اصلاحی

- حرکات اصلاحی و ورزشی

- ارائه مشاوره و برگزاری جلسات و ارائه راهکار و مدرس کارگاه های آموزشی در ارتباط با بیماری های غیر واگیر

- ارائه مشاوره و طراحی برنامه های ورزشی

- ارائه رژیم ورزشی و تجویز مکمل های دارویی زیر نظر کادر حرفه ای درمان

- طراحی برنامه کاهش و افزایش وزن همراه با ورزش

- مشاوره اصلاحی و طراحی برنامه اصلاحی

پزشکان

پزشکان مجرب مرکز
فاطمه سالاری
فاطمه سالاری
کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی