برنامه حضور همکاران

شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
ریحانه فراست کیش (روان شناس)
-----
۹-۱۳
۱۶-۲۰
-----
-----
-----
۹-۱۳
سهیلا بابایی (روان شناس)
۹-۱۳
۱۶-۲۰
-----​
-----​
۹-۱۳
۱۶-۲۰
-----​
۱۶-۲۰
مرضیه جلالی (روان شناس)
۱۶-۲۰
-----​
۱۶-۲۰
-----​
۹-۱۳
۹-۱۳
نسرین چمنی (روان شناس)
-----​
-----​
۱۶-۲۰
-----​
-----​
۱۶-۲۰
دکتر سامی(پزشک عمومی)
۹-۱۳
۹-۱۳
۹-۱۳
۹-۱۳
۹-۱۳
۹-۱۳
۱۶-۲۰
زهره سبقت الهی (روان شناس)
-----​
-----​
-----​
-----​
۱۶-۲۰
-----​
فرزاد سلیمانیان (تغذیه)
-----​
۱۶-۲۰
-----​
-----​
۱۶-۲۰
-----​
دکتر الهام احمدی (پزشک عمومی)
-----​
-----​
-----​
-----​
-----​
۹-۱۳
دکتر امیر فروغی (متخصص پزشکی اجتماعی)
-----​
۹-۱۳
-----​
-----​
-----​
-----​
سها پژمانفر (کارشناس تغذیه)
۹-۱۳
۹-۱۳
۹-۱۳
۹-۱۳
۹-۱۳
۹-۱۳